Note về Serverless với Csharp trên AWS

279

1) Dynamodb

Data distribution:

Partition: phần vùng SSD lưu trữ dữ liệu

Partition Key:

Khóa chính (primary key) dùng để xác định một item trong bảng. Có thể là partion key only hoặc là kết hợp của partition key và sort key.

Partition key: Quyết định khu vục logical partition, vì thế ảnh hướng tới physical partition. Do provision I/O phân bố đều trên các physical partition, cần thiết kế khóa chính sao cho R/W operation uniform đều trên toàn bộ partition.

Primary key = Partition key: adid (hashed key) + sort key: appKey (range key)

 

Data plane:

Query vs Scan: Với query, yêu cầu filter có partition key và sort key. Còn với scan thì ko yêu cầu.

TTL: Expired items is deleted within 48 hours

2) Redis

Có thể có 6 node trong một cluster. 5 node cho read-only

SHARE
Previous articleBài viết về Hàn Quốc
Next articleMusic 2019