NodeJS Error Handling

384

From StackOverFlow: 

From NodeJS Document:

 

JavaScript language:

  1. Dynamic language, một biến có thể nhận giá trị các kiểu khác nhau ngay cả khi đã khởi tạo. VD: var a = 1; a = ‘String’;

2. Biến khai báo không có từ khóa var sẽ có scope là global

VD: var biến = 1; //global

function hambienlocal(){

var biến = ‘String’;

}

3. 2 biến cùng tên có scope khác nhau local và global thì trong nội bộ hàm, sử dụng local variable.

4. Hướng đối tượng sử dụng function để khai báo class(template cho nhóm đối tượng cùng hành vi) và protoype để viết method

5. Các loại biến: Instance variable, class variable, local variable

6. Các loại method: Instance method, class method, constructor method

7. Relationship: {uses/has/owns/instance of}

8.