Saturday, April 20, 2019

Những công cụ hữu dụng cho phát triển ứng dụng Android

https://viblo.asia/p/nhung-cong-cu-huu-dung-cho-phat-trien-ung-dung-android-JQVGVrlKGyd Trong một vài năm trở lại đây, có rất nhiều các công cụ rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng Android ,...

Front-end developer từ chưa biết gì tới chuyên gia [Phần 1]

Tôi nhớ khi bắt đầu học front-end. Tôi đã tìm được rất nhiều bài viết, tài nguyên, và vì thế tôi đã bị quá tải,...

Securely Storing Secrets in an Android Application

https://developer.android.com/training/articles/keystore.html https://medium.com/@ericfu/securely-storing-secrets-in-an-android-application-501f030ae5a3 Sometimes an app developer needs to store secrets inside an app. For example, I am writing a healthcare app. To make it more convenient...

Protected: Technical Guide to Android Deep Linking: URI Schemes

Link: https://blog.branch.io/technical-guide-android-deep-linking-uri-schemes/ Process click deeplink conversion:  

Function pointer in C

https://stackoverflow.com/questions/11038430/how-to-create-a-typedef-for-function-pointers  

Awesome C/C++

Theo: https://fffaraz.github.io/awesome-cpp/ Awesome C/C++ Standard Libraries Frameworks Artificial Intelligence Asynchronous Event Loop Audio Biology BitTorrent CLI Compression Concurrency Containers Cryptography Database Debug Game Engine GUI ...

9 Essential CSS tricks everyone should know

Một số lời khuyên, thủ thuật kỹ thuật đôi khi có thể giúp bạn xây dựng nên những thiết kế mà bạn mong muốn: 1....

Danh sách các ứng dụng Android mã nguồn mở tuyệt vời để tăng cường...

Theo: https://viblo.asia/p/danh-sach-cac-ung-dung-android-ma-nguon-mo-tuyet-voi-de-tang-cuong-ky-nang-lap-trinh-cho-ban-jvEla6Nm5kw Cách tốt nhất để học là đọc và đọc thật nhiều, điều này luôn đúng đối với developer chúng ta.Nếu bạn muốn kỹ năng...

Lượm nhặt thuật toán và thư viện xử lý tính toán

BinarySearchTree Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Red%E2%80%93black_tree Sách học thuật toán: http://algs4.cs.princeton.edu/home/ Visual: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/ https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html Big O thống kê: http://bigocheatsheet.com/ Study plan: https://github.com/yen-ssu/coding-interview-university#why-use-it Standford assigment: http://nifty.stanford.edu/ Python for machine learning: https://www.quora.com/Why-is-Python-so-popular-in-machine-learning OpenCV vào CycleGAN https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-opencv-Do754NrXZM6 ...

WordPress Developement

트위터 부트스트랩으로 만드는 워드프레스 테마 http://wikibook.co.kr/article/twitter-weekly-2015-17th/ mentor book: http://mentorbook.co.kr/ Hanbit: 만들면서 배우는 워드프레스 http://www.hanbit.co.kr/store/books/look.php?p_code=B5608198861 http://www.hanbit.co.kr/store/books/look.php?p_code=E3091391878 THEME https://synergy.st-andrews.ac.uk/sdstest1/files/2014/01/0321832817.pdf WP APP https://www.slideshare.net/davidclark99/bw-aw-wp-webcast