Thursday, April 18, 2019

중소기업 취업자 소득세 감면 경정청구 관련 안내

1. 중소기업 취업자 소득세 감면 개요   ○ 청년 등이 일정요건을 충족하는 중소기업에 취업하는 경우, 취업일로부터 3년(5년)이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 발생한 소득에 대한 소득세의...

Upcomming Events 9/2017

Job Fair http://jobfair.contactkorea.go.kr/jobfair/main.do?paramVo.boardType=15&paramVo.language=1

Các web phim đã giảm 99.99% chi phí bằng google drive như thế nào

Reference: https://kipalog.com/posts/Cac-web-phim-da-giam-99-99--chi-phi-bang-google-drive-nhu-the-nao Việt nam như các anh em cũng biết là đất nước con rồng cháu tiên với nghề làm web truyền thống chỉ xoay quanh...

Tìm hiểu 이렇게

이렇게 Phát âm: Ví dụ: 이렇게요? 이렇게 해라 이렇게 하면 왜 이렇게 느린 거야. Từ chỉ trỏ: 이 - 그 - 저 Korean demonstrativesedit Determiner 이 그 저 어느 Pronoun Human 이이 그이 저이 이분 그분 저분 이자 그자 저자 이놈 그놈 저놈 이년 그년 저년 얘 걔 쟤 Object 이 (그) (저) 이것 그것 저것 어느 것 이거 그거 저거 어느 거 Place 여기 거기 저기 어디 이곳 그곳 저곳 Direction 이쪽 그쪽 저쪽 어느 쪽 Time 이때 그때 접때 Verb 이러다 그러다 저러다 어쩌다 Adjective 이렇다 그렇다 저렇다 어떻다 이러하다 그러하다 저러하다 어떠하다 Adverb 이리 그리 저리 어찌 이렇게 그렇게 저렇게 어떻게 이만큼 그만큼 저만큼   2. 끝나다

Du lịch Jeju

http://blog.naver.com/jiniccc/220357665828 http://blog.naver.com/ppi4346/220407772712 http://www.vjeju.com/main_sub.html?p=bustour&NVKWD=%EC%A0%9C%EC%A3%BC%20%EC%8B%9C%ED%8B%B0%ED%88%AC%EC%96%B4%EB%B2%84%EC%8A%A4&NVADKWD=%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%8B%9C%ED%8B%B0%ED%88%AC%EC%96%B4%EB%B2%84%EC%8A%A4&NVAR=TSBG&NVADID=1053345364%200Hu0003SIUnjpnma00km

Xin việc ở Hàn

Tip liên quan tới xin việc như là viết cover letter (자기소개서) , lương, phỏng vấn... http://www.jobkorea.co.kr/goodjob/i... Check lương trung bình (tương đối)...

Korea Wifi

You’re traveling to Korea and looking for some free wifi hotspots you can leech off of. Starbucks, McDonalds, and even taxis offer free wifi,...