Tuesday, July 16, 2019

Điểm qua các thuật toán Machine Learning hiện đại

http://laptrinhx.com/topic/33013/diem-qua-cac-thuat-toan-machine-learning-hien-dai Trong bài viết này, ta sẽ điểm qua một số thuật toán Machine learning thường được sử dụng trong các hệ thống hiện đại...

Những câu hỏi phỏng vấn logic nổi tiếng của Microsoft

I. Các câu hỏi Chồng bạn có lừa dối bạn? Ở một thị trấn nọ có 100 cặp vợ chồng. Họ sống với nhau với điều...

Linear Regression

Lý thuyết toán học: https://machinelearningcoban.com/2016/12/28/linearregression/ Java: http://algs4.cs.princeton.edu/14analysis/LinearRegression.java.html Tensorflow: https://kipalog.com/posts/Bat-dau-voi-Machine-Learning-thong-qua-Tensorflow--Phan-I-2 Tổng kết: Quan sát dữ liệu và dự đoán mô hình (Model) Tính toán tham số của mô hình dựa trên...