Monday, February 18, 2019

1) Dynamodb Data distribution: Partition: phần vùng SSD lưu trữ dữ liệu Partition Key: Khóa chính (primary key) dùng để xác định một item trong bảng. Có thể là...

Tải file và ảnh theo đg dẫn: The plugins_url() function is one of the many functions that can be used in plugins to help find the...

Link: https://mug896.github.io/bash-shell/basics.html AWK Script: https://mug896.github.io/awk-script/

From StackOverFlow:  From NodeJS Document:   JavaScript language: Dynamic language, một biến có thể nhận giá trị các kiểu khác nhau ngay cả khi đã khởi tạo....

From MicroSoft azure: LINK LINK 2 Using Windows Service: http://azurecorner.com/start-stop-windows-azure-vms-according-time-schedule/

Kakao: http://tech.kakao.com/opensource/ Naver: http://d2.naver.com/helloworld

Lệnh tar Tạo tar archive mới. $ tar cvf archive_name.tar dirname/ Xuất từ tar archive đã có. $ tar xvf archive_name.tar Xem tar archive đã có. $ tar tvf...

http://laptrinhx.com/topic/33013/diem-qua-cac-thuat-toan-machine-learning-hien-dai Trong bài viết này, ta sẽ điểm qua một số thuật toán Machine learning thường được sử dụng trong các hệ thống hiện đại...

I. Các câu hỏi Chồng bạn có lừa dối bạn? Ở một thị trấn nọ có 100 cặp vợ chồng. Họ sống với nhau với điều...

Lý thuyết toán học: https://machinelearningcoban.com/2016/12/28/linearregression/ Java: http://algs4.cs.princeton.edu/14analysis/LinearRegression.java.html Tensorflow: https://kipalog.com/posts/Bat-dau-voi-Machine-Learning-thong-qua-Tensorflow--Phan-I-2 Tổng kết: Quan sát dữ liệu và dự đoán mô hình (Model) Tính toán tham số của mô hình dựa trên...