Tuesday, June 18, 2019

Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows

https://www.sitecuatui.com/cai-dat-apache-php-mysql-va-phpmyadmin-tren-windows/ Bạn có thể cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows để làm web server trong khi bạn vẫn có thể sử dụng...

Replica set trong MongoDB

Replica set là một hệ replication trong MongoDB. Tập data sẽ được nhân bản trên nhiều server thay vì tập trung trên một single...

Protected: Short URL solution

http://short.vn?code Real URL -> Save to DB --> get ID from DB --> Encode --> Code Short link --> code --> Decode --> get ID -->...

Điểm qua các thuật toán Machine Learning hiện đại

http://laptrinhx.com/topic/33013/diem-qua-cac-thuat-toan-machine-learning-hien-dai Trong bài viết này, ta sẽ điểm qua một số thuật toán Machine learning thường được sử dụng trong các hệ thống hiện đại...

How to change the default ASP.NET MVC theme

Razor MVC comes with a template engine called Razor. What's a template engine, you ask? It's a preprocessor that runs over your view code (generally,...

Using Git to auto-publish a website to Windows Server 2008: Remastered

Workflow: Cigwin>> SSH server on Windows Git for version control Auto-publishing a website The idea is that we maintain a central bare Git repository and our website is...

Nginx https reverse proxy to WordPress with Apache, http and different port

Configure Nginx to use only https and redirect http to https. Reverse proxy in Nginx from bob.org:8080/blog to 192.168.1.10/wordpress in Apache. Force WordPress links to use...

Quản trị MySQL

Giới thiệu MySQL Replication 1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết...

Setup Nginx-RTMP on Ubuntu 14.04

1. Setup Nginx on Ubuntu to Stream Live HLS Video Server Apps Ubuntu Web Servers HTTP Live Streaming (HLS) is a very robust streaming video protocol implemented...

Những câu hỏi phỏng vấn logic nổi tiếng của Microsoft

I. Các câu hỏi Chồng bạn có lừa dối bạn? Ở một thị trấn nọ có 100 cặp vợ chồng. Họ sống với nhau với điều...