Monday, February 18, 2019

https://www.sitecuatui.com/cai-dat-apache-php-mysql-va-phpmyadmin-tren-windows/ Bạn có thể cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows để làm web server trong khi bạn vẫn có thể sử dụng...

Replica set là một hệ replication trong MongoDB. Tập data sẽ được nhân bản trên nhiều server thay vì tập trung trên một single...

http://short.vn?code Real URL -> Save to DB --> get ID from DB --> Encode --> Code Short link --> code --> Decode --> get ID -->...

Razor MVC comes with a template engine called Razor. What's a template engine, you ask? It's a preprocessor that runs over your view code (generally,...

http://laptrinhx.com/topic/33013/diem-qua-cac-thuat-toan-machine-learning-hien-dai Trong bài viết này, ta sẽ điểm qua một số thuật toán Machine learning thường được sử dụng trong các hệ thống hiện đại...

Workflow: Cigwin>> SSH server on Windows Git for version control Auto-publishing a website The idea is that we maintain a central bare Git repository and our website is...

Configure Nginx to use only https and redirect http to https. Reverse proxy in Nginx from bob.org:8080/blog to 192.168.1.10/wordpress in Apache. Force WordPress links to use...

1. Setup Nginx on Ubuntu to Stream Live HLS Video Server Apps Ubuntu Web Servers HTTP Live Streaming (HLS) is a very robust streaming video protocol implemented...

I. Các câu hỏi Chồng bạn có lừa dối bạn? Ở một thị trấn nọ có 100 cặp vợ chồng. Họ sống với nhau với điều...

When you use Git, the workflow generally is toward version control only. You have a local repository where you work and a remote repository...