Lượm nhặt thuật toán và thư viện xử lý tính toán

412

BinarySearchTree

Reference:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Red%E2%80%93black_tree
 2. Sách học thuật toán: http://algs4.cs.princeton.edu/home/
 3. Visual: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/
 4. https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
 5. Big O thống kê: http://bigocheatsheet.com/
 6. Study plan: https://github.com/yen-ssu/coding-interview-university#why-use-it
 7. Standford assigment: http://nifty.stanford.edu/
 8. Python for machine learning: https://www.quora.com/Why-is-Python-so-popular-in-machine-learning
 9. OpenCV vào CycleGAN https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-opencv-Do754NrXZM6
 10. Tensorflow: https://kipalog.com/posts/Bat-dau-voi-Machine-Learning-thong-qua-Tensorflow–Phan-I-2
 11. Học python: https://www.datacamp.com/courses/deep-learning-in-python

 

Binary search: