Linear Regression

534

Lý thuyết toán học: https://machinelearningcoban.com/2016/12/28/linearregression/

Java: http://algs4.cs.princeton.edu/14analysis/LinearRegression.java.html

Tensorflow: https://kipalog.com/posts/Bat-dau-voi-Machine-Learning-thong-qua-Tensorflow–Phan-I-2

Tổng kết:

  1. Quan sát dữ liệu và dự đoán mô hình (Model)
  2. Tính toán tham số của mô hình dựa trên dữ liệu (Learning)
  3. Dự đoán kết quả

Chú ý:

  1. Bài toán tuyến tính cho kết quả toán học tổng quát nên dễ dàng implement thuật toán. Với bài toán phi tuyến, ko tìm được lời giải thì có thể tìm kiếm local optimal.
  2. Đọc linear system để thêm thông tin về nội dung toán