Tư cách pháp nhân là gì ?

524

Question: Tôi có đọc bài của Ezlaw blog nói về các loại hình doanh nghiệp, trong đó có nói rằng nhược điểm của Doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân. Tôi mong Ezlaw có thể giải thích cho tôi tư cách pháp nhân là gì và tại sao không có nó lại là một nhược điểm?

Answer:http://www.ezlawblog.com/2015/05/tu-cach-phap-nhan-la-gi.html

tu_cach_phap_nhan

* Lưu ý rằng: Tại Việt Nam. tuy công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, nhưng thành viên hợp danh của loại hình doanh nghiệp này vẫn chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của công ty.

SHARE
Previous articleGetting to know Mongoose
Next articleAWS for Bigdata