Thuế nhập khẩu khi mua hàng từ website nước ngoài

462

1. Thông tin từ website của hải quan

Link

2. So sánh với Hàn quốc và EBAY

a. Mã clearance code

b. Thuế nhập khẩu khác nhau với hàng hóa khác nhau