Loại hình doanh nghiệp VN

451

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng thuế.

Có tư cách pháp nhân theo pháp luật khi giao dịch buôn bán.

Vốn điều lệ là phần vốn được ghi trong giấy phép đăng kí kinh doanh, và là phần tiền đền bù khi kinh doanh thất bại.

Các loại hình doanh nghiệp theo luật ở Việt Nam

 

Thông tin liên quan:

Phần mềm khai thuế, mua ở cục thuế.